Vodárenství

Vodárenství

Vodárenství, zahrnující odběr, úpravu, dopravu a rozvod vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství, patří k významným oborům činnosti společnosti AQUATIS a.s. Součástí přípravy dokumentace vodárenských staveb jsou nezbytné průzkumy (průzkum geodetický, hydrologický, hydrogeologický, inženýrskogeologický, chemickotechnologický).

Odběr a úprava vody
Odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží, jímání podzemních vod. Návrh úpravy vody podle závěrů průzkumu k dosažení její jakosti v souladu s požadavky odběratelů. Úpravny pitné vody a vody pro průmysl (voda provozní, voda chladicí, voda pro napájení kotlů apod.).

Doprava vody
Doprava vody surové i upravené vodovodními řady a sítěmi, gravitačně nebo čerpáním, včetně potřebné akumulace. Matematické modelování distribučních sítí a vodojemů.

Modernizace a řízení provozu
Návrh počítačem řízených provozů městských vodovodních sítí, úpraven vody a vodárenských soustav.

Intenzifikace vodárenských objektů a zařízení
Vyhodnocení existujícího provozu, návrh moderních metod úpravy vody, ekonomického čerpání, řídícího systému apod.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.