Vodohospodářské plány a koncepce, matematické modelování

Vodohospodářské plány a koncepce, matematické modelování

Plánování v oblasti vod je, v souladu s § 23 odst. 1 vodního zákona, soustavná koncepční činnost,  jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

 • ochrany vod jako složky životního prostředí, včetně vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
 • udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

Plánování probíhá ve třech cyklech (2010 – 2015, 2016 – 2021 a 2022 – 2027). Každému cyklu předchází přípravné období. Plány povodí se zpracovávají na třech úrovních jako Mezinárodní plány povodí, Národní plány povodí a Plány dílčích povodí. Společnost AQUATIS a.s. se podílela na metodické přípravě procesu plánování a byla hlavním zpracovatelem následujících dokumentů:

 • Plán oblasti povodí Dyje
 • Plán oblasti povodí Moravy
 • Plán oblasti povodí Odry
 • Plán dílčího povodí Dyje
 • Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
 • Plán dílčího povodí Horní Odry

Náplní prací byl popis charakteristik povodí, analýza významných vlivů a dopadů, hodnocení stavu vodních útvarů, návrh programu opatření a mnoho dalších odborných činností.

Hydraulické modelování, rizikové analýzy záplavových území

Souběžně s tvorbou plánů povodí byly v koordinaci zpracovány plány pro zvládání povodňových rizik, které implementují požadavky Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. Povodňové směrnice).

Společnost AQUATIS a.s. zpracovávala nebo se podílela na tvorbě podkladů plánů pro zvládání povodňových rizik, a to map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem. Práce spočívaly především v numerickém hydraulickém modelování proudění v tocích (1D, 2D), analýzách s využitím geografických informačních systémů a informovaní odborné i laické veřejnosti.

Jakostní modely povodí

AQUATIS a.s. se rovněž dlouhodobě zabývá modelováním jakosti povrchových vod, zejména v povodích vodárenských a rekreačních nádrží postižených eutrofizací. Zpracované jakostní modely se staly účinným nástrojem k detailní analýze povodí i vlastních nádrží, bilanci všech zdrojů znečištění a simulaci reálných procesů v říční síti při jeho šíření. Umožňují stanovení nákladově efektivních opatření v celém povodí nádrží a tím i hospodárné směřování prostředků z veřejných i soukromých zdrojů.

Dosud byly zpracovány následující bilanční studie povodí vodních nádrží:

 • Jakostní model povodí Svratky nad VN Brno
 • Snížení eutrofizace v povodí VN Slezská Harta v MSK
 • Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice
 • Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov
 • Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad VD Nové Mlýny
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.