Krajinné inženýrství

Krajinné inženýrství

Činnost společnosti AQUATIS a.s. v oboru krajinného inženýrství je zaměřena zejména na opatření k úpravě vodního režimu krajiny, ochraně proti plošné a říční erozi, obnově krajinných struktur, obnově půdní úrodnosti a uspořádání půdního fondu. Návrhu opatření předchází provedení průzkumných prací a podrobných analýz území (poměry klimatické, hydrologické, hydrogeologické, pedologické, kulturně-přírodní, apod.). Podrobně je analyzováno využití území, odtokové poměry, způsob hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, skladba plodin a porostů, kvantifikace vnosu živin a pesticidů do vodního prostředí. Cílem opatření je zlepšení struktury kulturní krajiny, omezení vodní eroze a optimalizace hospodaření na zemědělských pozemcích s ohledem na zadržení vody v krajině a její částečné převedení na podzemní odtok.

V oboru krajinného inženýrství jsou zajišťovány především následující činnosti:

Ochrana proti erozi
Stanovení ohroženosti půd nadměrnou vodní erozí a návrh protierozních opatření organizačních, agrotechnických a technických ke snížení povrchového odtoku vody. Navržená technická opatření, jako zasakovací pásy a příkopy, průlehy, meze, polní cesty, zatravnění údolnic, apod., jsou podkladem pro územní plánování a provádění pozemkových úprav. Součástí návrhů jsou i opatření ke zlepšení morfologického stavu vodních toků a retenční kapacity údolních niv, včetně návrhů malých vodních a suchých nádrží.

Rekultivace
Opatření k dlouhodobému zlepšení půd méně hodnotných, neúrodných nebo zdevastovaných lidskou činností (v důsledku těžby, skládek, stavební činnosti, ap.).

Studie odtokových poměrů a pozemkové úpravy
Zpracování studií odtokových poměrů jako podklad pro návrhy jednoduchých a komplexních pozemkových úprav.

Odvodnění
Optimalizace režimu podzemních vod na zemědělských půdách, stavby na ochranu odvodňovaného území před zaplavením, odvodňování sídlišť, dopravních staveb, svážných území.

Závlahy
Závlahy polních plodin postřikem, zavlažovací a regulační drenáže, lokalizované závlahy sadů, vinic, okrasných školek a skleníků, počítačové řízení závlahového provozu spojené s ochranou proti chorobám a škůdcům, závlahy odpadními vodami, rekonstrukce, modernizace a adaptace závlahových staveb v rámci úpravy vlastnických vztahů.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.